Welcome to my homepage
 

个人信息

     姓名:王琳瑛

     性别:女

     籍贯:山西朔州

     爱好:天文 ,下棋

教育背景

     2005.9-2008.6   山西省大同市一中

     2008.9-2012.6   河海大学 水文与水资源工程专业

     2012.9至今      中国科学院大气物理研究所 气象学专业       

 

 

 

主修课程

     高等大气动力学,高等天气学,大气边界层物理学,云和降水物理,大气辐射,气候统计方法和应用,水文学原理、水文统计、水文预报、水文水利计算、地下水水文学

联系方式

     QQ:980297887

     Email:wanglinying@mail.iap.ac.cn

     通信地址:北京市朝阳区华严里40号大气物理研究所

     邮编:100029